SA

Kokiai vadybos sistemai šiuo metu atiduotumėte pirmenybę?
Atsakyti  Apklausų archyvas

Įmonių socialinė atsakomybė

Kas yra įmonių socialinė atsakomybė?

Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) - tai organizacijos veiklos įgyvendinimo koncepcija, pagal kurią įmonės savanoriškai įtraukia socialinius, aplinkosaugos bei skaidrios veiklos principus į savo vidaus procesus ir į įmonės santykius su suinteresuotosiomis šalimis.
Šie principai orientuoti ne tik į veiklos vykdymą vadovaujantis galiojančiomis teisinės bazės ar diegiamų standartų normomis, bet ir į aukštesnių, nei reikalaujama, veiklos tikslų nusistatymą, jų įgyvendinimą kasdieninėje organizacijos veikloje.

Organizacijoms, siekiančioms veikti socialiai atsakingai, tinkamos gairės, kaip SA principus paversti rezultatyviais veiksmais, yra aprašytos ISO 26000. Tai yra visa ką apimantis konceptualus gairių standartas, kurio pagrindu įgyvendinama ĮSA organizacijoje.

Įmonių socialinės atsakomybės (dar vadinama - atsakingo verslo) koncepcija yra plataus spektro procesas, apimantis visą produkto ar paslaugos gamybos bei kūrimo ciklą ir su tuo susijusius aplinkosaugos, socialinius, finansinius bei etinius aspektus. Geriausiai įmonių socialinė atsakomybė integruojama į minėtus procesus per SA8000 vadybos sistemos diegimą.

Įmonių socialinė atsakomybė - tai įmonių ideologija, politika bei praktika, pasižyminti tuo, kad jos į savo veiklą savo noru įtraukia socialinius ir aplinkosaugos klausimus bei bendradaarbiaudamos su visais suinteresuotais visuomenės, verslo ir valdžios atstovais vadovaujasi pagarbos žmogui, visuomenei bei gamtai vertybiniais principais. SA8000 vadybos sistemoje tai užtikrinama tiek politiniu/komunikaciniu santykiuose su rinka/suinteresuotomis pusėmis lygmeniu, tiek atliekant vidaus įmonės veiklos procedūras.

Populiariausi SA plėtros principai:
Konkurencingos įmonės besikeičiančiomis globalios ekonomikos sąlygomis;
Saugi, ekologiškai švari aplinka;
Stipri socialinė sanglauda;
Skaidri ir etiška verslo praktika.

Kiekviena Lietuvos įmonė, suvokdama savo socialinę atsakomybę ir savo noru prisiimdama papildomus įsipareigojimus tobulinti verslo praktiką, diegti modernias žmogiškųjų išteklių vadybos technologijas, savo praktikoje naudoja gamtos išteklius tausojančias technologijas, žmogaus sveikatai nekenksmingas medžiagas bei gamybos procesus. Kurdama savo verslo strateginius planus, numato galimas neigiamas pasekmes gamtinei bei socialinei aplinkai, suderina darbo santykius bei aktyviai dalyvauja socialiniame dialoge. Planuodama savo veiklą, atsižvelgia į suinteresuotų dalyvių pareikštą poziciją bei visuomenės lūkesčius, užtikrina skaidrų valdymą ir plėtoja etiškus santykius su partneriais, garantuoja bendrą teigiamą verslo klimatą šalyje.

Įmonės, įsidiegusios SA8000 vadybos sistemas, ne tik sustiprina savo įvaizdį visuomenėje, bet ir didina darbuotojų lojalumą ir motyvaciją, o tai lemia aukštesnę darbo kokybę, pozityvius pokyčius organizacijose ir efektyvesnį valdymą.