SA

Kokiai vadybos sistemai šiuo metu atiduotumėte pirmenybę?
Atsakyti  Apklausų archyvas

ISO 26000

ISO 26000:2010 Socialinės atsakomybės gairių standartas

2010 m. lapkričio 1 d. ISO išleido ISO 26000 Socialinės atsakomybės gairių/rekomendacijų standartą.
ISO 26000 papildo jau iki šiol buvusias socialinės atsakomybės iniciatyvas bei praplečia SA supratimą ir taikymą.
ISO 26000 iš esmės apžvelgia visą šiuolaikinę socialinės atsakomybės sampratą, apima daugelį klausimų, susijusių su socialine atsakomybe.
ISO 26000 yra gairių, o ne reikalavimų standartas, ir jis nėra skirtas sertifikavimui.


Pagrindinis ISO 26000 gairių privalumas įmonėms -tai aiškus modelis ir rekomendacijų rinkinys, pagal kurį įmonė gali geriau įvertinti savo veiklą socialinės atsakomybės srityje:

  • ar visose įmonės veiklos srityse (procesuose) yra diegiami socialinės atsakomybės principai;
  • ar esama įmonės socialinės atsakomybės branda atitinka pirmaujančios praktikos pavyzdžius bei kokių veiksmų įmonė turėtų imtis, siekdama užtikrinti veiklos plėtrą bei tobulėjimą socialinės atsakomybės srityje.

Socialinės atsakomybės gairių standartu (angl. ISO 26000:2010, Guidance for social responsibility) siekiama sukurti pridėtinę vertę, susisteminant ir pateikiant visuotinai pripažintus principus įmonių socialinės atsakomybės srityje. Gairėmis siekiama pateikti visuotinai pripažintus principus, bet ne pakeisti esamus tarptautinius susitarimus, tokius kaip Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracija ar Tarptautinės Darbdavio Organizacijos konvencijos. Pateikiami socialinės atsakomybės principai, kurie yra skirstomi į:

Bendruosius. Šie principai apima tarptautiniu mastu pripažintų konvencijų ir deklaracijų gerbimą ir teisinių reikalavimų laikymąsi, pripažinimą, kad suinteresuotosios šalys turi teisę būti išgirstos ir organizacijos turėtų atsižvelgti į jų nuomonę.

Pagrindinius. Šie principai siejami su organizacijos poveikiu, už kurį ji atsako. Šie principai apima tokias sritis kaip aplinkos apsauga, žmogaus teisė, įdarbinimo ir darbo praktika, vadovavimas, skaidri veikla, bendruomenės bei vartotojų įtraukimas.

Veiklos. Šie principai nustato organizacijų veiklos gaires. Jie apima atskaitomybės ribas, integravimą, reikšmingumą, atsižvegiant į daugelio suinteresuotų šalių interesus, skaidrumą bei būvio ciklo požiūrį.

ISO 26000 suteikia įmonėms savęs vertinimo ir tolesnės ĮSA plėtros savo veikloje priemones bei įrankius.

Kiti standartai suteikia vadybinius instrumentus siekiant užtikrinti įmonių atitiktį kiekvienoje iš socialinės atsakomybės sričių.
ISO 9001 - kokybės vadybos standartas (angl. Quality management systems - Requirements);
SA8000 - socialinio atskaitingumo standartas (angl. Social Accountability 8000);
OHSAS 18001 - darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema (angl. OHSAS 18001 Occupational health and safety management system);
ISO 14001 - aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartas (angl. ISO 14001 Environmental management systems).